Zaznacz stronę

Gwarancja i Serwis

Gwarancja „Standard 3/1”

Produkty firmy „Inspur Systems” standardowo posiadają trzyletnią gwarancję. W pierwszym roku użytkowania urządzenia klient dostaje dodatkową opcję „Wymiana Awansem”.

Wsparcie „help desk” dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 telefonicznie +(48) 22 510 24 49 oraz poprzez e-mail: serwis@alstorsds.pl.

W celu skorzystania z gwarancji prosimy o wypełnienie formularza RMA, dostępnego pod linkiem.

Do zakupionych systemów Inspur oferujemy przedłużenie gwarancji do 5 lat oraz opcje dodatkowe.
W celu zamówienia dodatkowych opcji gwarancyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: inspur@alstorsds.pl.

Dodatkowe usługi serwisowe

Inspur Systems oferuje dodatkowe pakiety wsparcia i gwarancyjne do wyboru, w tym:

 • WA – Wymiana awansem – produkt sprawny wysyłany jest po potwierdzonej przez serwisanta zasadności zgłoszenia, przed zwróceniem przez klienta wadliwego produktu.
 • O2BD – Rodzaj wsparcia w miejscu instalacji urządzenia. Czas podjęcia naprawy w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 • ONBD – Rodzaj wsparcia w miejscu instalacji urządzenia. Czas podjęcia naprawy następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

W przypadku klientów wymagających dodatkowych nie wymienionych wyżej usług wsparcia, prosimy o kontakt mailowy: inspur@alstorsds.pl.

Każda oferta wsparcia jest zaprojektowana w celu spełnienia wymaganego poziomu usług uwzględniającego zmieniające się potrzeby biznesowe klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z „Inspur Systems” drogą elektroniczną: inspur@alstorsds.pl.

 • Inspur Systems „3/1” to gwarancja ważna przez trzy lata z roczną opcją WA.
 • Wsparcie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i produkcyjne we wszystkich produktach firmy Inspur. Gwarancja dotyczy urządzeń i jego elementów dostarczonych przez Inspur Systems. Urządzenia firm trzecich doinstalowane przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
 • Szkody spowodowane przyczynami zewnętrznymi, w tym wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nie są objęte programem gwarancyjnym.

Formularz reklamacyjny (RMA)

Zgłoszenie RMA można złożyć za pośrednictwem formularza RMA firmy Alstor.

Szczegółowe warunki gwarancji

Warunki Gwarancji
 1. Gwarant udziela gwarancji na sprzedane towary w okresie nie dłuższym niż podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
 3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
 4. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.
 5. Przesłanie wadliwego towaru do Gwaranta musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Gwaranta.
 6. Dział Serwisu Gwaranta potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru (Nr RMA).
 7. Gwarant zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w przeciągu 14 dni od przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta.
 8. Reklamacja może być załatwiona w jeden z następujących sposobów:
  – usunięcie wady
  – wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
  – wymianę towaru na inny o nie gorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
  – odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 9. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Gwaranta lub odesłany na jego koszt.
 10. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
 11. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty załatwienia reklamacji.
 12. Po upływie tego terminu Gwarant będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji
 14. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  – naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych
  – z uszkodzonymi plombami Gwaranta lub Producenta
  – z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  – niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  – uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  – dostarczonych do Gwaranta bez należytego zabezpieczenia
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane utratą danych na nośnikach i w urządzeniach pamięci masowej.
 16. Gwarant nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 17. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami załatwienia reklamacji.9. Gwarant ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.