Zaznacz stronę

Gwarancja i Serwis

Gwarancja „Standard 3/1”

Produkty firmy „Inspur Systems” standardowo posiadają trzyletnią gwarancję. W pierwszym roku użytkowania urządzenia klient dostaje dodatkową opcję „Wymiana Awansem”.

Wsparcie „help desk” dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 telefonicznie +(48) 22 510 24 49 oraz poprzez e-mail: serwis@alstorsds.pl.

W celu skorzystania z gwarancji prosimy o wypełnienie formularza RMA, dostępnego pod linkiem.

Do zakupionych systemów Inspur oferujemy przedłużenie gwarancji do 5 lat oraz opcje dodatkowe.
W celu zamówienia dodatkowych opcji gwarancyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: inspur@alstorsds.pl.

Dodatkowe usługi serwisowe

Inspur Systems oferuje dodatkowe pakiety wsparcia i gwarancyjne do wyboru, w tym:

 • WA – Wymiana awansem – produkt sprawny wysyłany jest po potwierdzonej przez serwisanta zasadności zgłoszenia, przed zwróceniem przez klienta wadliwego produktu.
 • O2BD – Rodzaj wsparcia w miejscu instalacji urządzenia. Czas podjęcia naprawy w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
 • ONBD – Rodzaj wsparcia w miejscu instalacji urządzenia. Czas podjęcia naprawy następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

W przypadku klientów wymagających dodatkowych nie wymienionych wyżej usług wsparcia, prosimy o kontakt mailowy: inspur@alstorsds.pl.

Każda oferta wsparcia jest zaprojektowana w celu spełnienia wymaganego poziomu usług uwzględniającego zmieniające się potrzeby biznesowe klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z „Inspur Systems” drogą elektroniczną: inspur@alstorsds.pl.

 • Inspur Systems „3/1” to gwarancja ważna przez trzy lata z roczną opcją WA.
 • Wsparcie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i produkcyjne we wszystkich produktach firmy Inspur. Gwarancja dotyczy urządzeń i jego elementów dostarczonych przez Inspur Systems. Urządzenia firm trzecich doinstalowane przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
 • Szkody spowodowane przyczynami zewnętrznymi, w tym wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nie są objęte programem gwarancyjnym.

Formularz reklamacyjny (RMA)

Zgłoszenie RMA można złożyć za pośrednictwem formularza RMA firmy Alstor SDS Sp. z o.o.

Szczegółowe warunki gwarancji

Warunki Gwarancji
 1. Gwarant udziela gwarancji na sprzedane towary w okresie nie dłuższym niż podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
 3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
 4. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.
 5. Przesłanie wadliwego towaru do Gwaranta musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Gwaranta.
 6. Dział Serwisu Gwaranta potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru (Nr RMA).
 7. Gwarant zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w przeciągu 14 dni od przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta.
 8. Reklamacja może być załatwiona w jeden z następujących sposobów:
  – usunięcie wady
  – wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
  – wymianę towaru na inny o nie gorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
  – odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 9. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Gwaranta lub odesłany na jego koszt.
 10. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
 11. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty załatwienia reklamacji.
 12. Po upływie tego terminu Gwarant będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji
 14. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  – naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych
  – z uszkodzonymi plombami Gwaranta lub Producenta
  – z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  – niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  – uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  – dostarczonych do Gwaranta bez należytego zabezpieczenia
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane utratą danych na nośnikach i w urządzeniach pamięci masowej.
 16. Gwarant nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 17. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami załatwienia reklamacji.9. Gwarant ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.