Zaznacz stronę

Chmura publiczna

Idealna platforma dla otwartej i wydajnej chmury publicznej

Konfigurowalne rozwiązania umożliwiające swobodną rozbudowę

Inspur ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu infrastruktury chmury publicznej.

Otwarte platformy

Innowacyjne produkty oparte na otwartych platformach obliczeniowych ODCC, OCP i Open19

Wydajność

Konwergentna infrastruktura wspomagająca wydajność operacyjną i termalną

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia centrów danych w chmurze publicznej oraz innowacyjnych modeli biznesowych JDM

Rozwiązania

W ostatnich latach poświęca się coraz więcej uwagi tzw. „chmurze”. Firmy IT ciągle mierzą się z rosnącymi potrzebami i koniecznością obsługi operacji biznesowych przy zachowaniu ustalonego budżetu. Prawidłowo wdrożone rozwiązanie chmurowe może być doskonałą odpowiedzią na te problemy. Nasilająca się konkurencja sprawia, że od działów IT wymaga się sprawnego dostarczania niezbędnych zasobów i usług. Pracownicy IT muszą więc stworzyć środowisko, w którym aplikacje i komponenty infrastruktury dostępne są na żądanie, bez względu na obciążenia zasobów. W tym celu infrastruktura centrów danych musi się zmienić. Działy IT muszą zapewnić niezawodny, zautomatyzowany dostęp do usług, odcinając je od platform obliczeniowych i pamięciowych. Odłączenie usług od platform leży u podstaw nowoczesnego centrum danych. Aby to osiągnąć, należy przedsięwziąć kroki polegające na konsolidacji zasobów. Technologie wirtualizacji umożliwiają tworzenie puli zasobów obliczeniowych i pamięciowych, które można udostępniać na żądanie.

Co nowego

Wciąż nasila się zainteresowanie rozwiązaniami chmurowym, które mogą być odpowiedzią na liczne wyzwania stojące przed branżą IT. Prognozy dotyczące zakupu usług chmur publicznych i tworzenia chmur prywatnych zależą od wielu czynników, m.in. od tego, czy obejmują sprzęt, oprogramowanie albo usługi. Mimo to typowy roczny wzrost wynosi od 18% do 20%, co stanowi imponujący wynik jak na rynek IT.

Choć rozwiązania chmurowe cieszą się popularnością już od jakiegoś czasu, wiele firm nadal znajduje się na etapie podejmowania decyzji o tym, jak i kiedy przenieść się do chmury. Jak wszystkie wybory dotyczące architektury IT, konieczne jest dobre zrozumienie potrzeb firmy, istniejących zasobów oraz sposobu ich wykorzystania. Firma musi także wykazać gotowość do tego, by poddać się transformacji z tradycyjnego IT do chmury.

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z wdrożeniem rozwiązania chmurowego jest kwestia bezpieczeństwa i kontroli. Tradycyjne serwerownie mają swoje ograniczenia, ale ponieważ znajdują się w obrębie firmy, dział IT ma nad nimi ścisłą kontrolę. Przeniesienie się do chmury wymusza rozluźnienie tej kontroli lub całkowite zrezygnowanie z niej. W efekcie pojawiają się wątpliwości związane z zapewnieniem odpowiedniej ochrony, które mogą spowolnić proces wdrożenia lub nawet całkowicie go zahamować. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy dane są ściśle poufne, a zadania mają kluczowe znaczenie.

Firmy mogą wybierać między chmurami publicznymi (hosting), prywatnymi i hybrydowymi. Chmura publiczna należy do zewnętrznego dostawcy, który ją obsługuje, natomiast chmura prywatna jest własnością firmy i całkowicie jej podlega. Chmury hybrydowe stanowią połączenie chmur publicznych i prywatnych: niektóre aplikacje i dane znajdują się w jednej lub kilku chmurach publicznych, a najważniejsze aplikacje i dane, kluczowe dla funkcjonowania firmy – w chmurze prywatnej. W takim wypadku oba środowiska są ze sobą całkowicie zintegrowane.

Choć dostawcy chmur publicznych zapewniają, że oferowane przez nich środowiska są doskonale chronione, wiele firm woli zacząć od chmury prywatnej. Jeśli pierwsze wdrożenie zakończy się sukcesem, takie firmy często decydują się wykorzystać zdobyte doświadczenie i przenieść niektóre zadania do chmury publicznej.

Najważniejsze informacje

Infrastruktura prywatnej chmury

Ostra konkurencja rynkowa składania firmy do zwiększania możliwości IT, które pozwolą realizować najbardziej opłacalne operacje biznesowe. Przykładowo, menedżerowie potrzebują dostępu do danych i aplikacji biznesowych na żądanie, a deweloperzy muszą mieć odpowiednie zasoby do tworzenia, oceniania i testowania nowych aplikacji.

Odpowiedzią na potrzeby tych i innych użytkowników końcowych jest zrezygnowanie z aplikacji powiązanych z autonomicznymi infrastrukturami i przyjęcie modelu nakierowanego na usługi. Przeprowadzenie tej transformacji może przynieść istotne korzyści, ale po drodze pojawiają się wyzwania, które także trzeba wziąć pod uwagę:

Efektywne wykorzystanie zasobów

Konsolidacja zasobów może zapewnić spore oszczędności, ponieważ ułatwia ich efektywniejsze wykorzystanie, a tym samym eliminuje niepotrzebne zakupy. Przeprowadzenie konsolidacji wymaga umiejętności, odpowiednich technologii, a w niektórych przypadkach także stworzenia nowej struktury organizacyjnej.

Ograniczenie przestojów

Jeśli wdrożenie nie zostało odpowiednio zaplanowane, jego realizacja może spowodować przestoje w pracy. Użytkownicy potrzebują czasu, aby nauczyć się obsługi nowych procesów i nabyć nowe umiejętności. Implementacja nowej infrastruktury musi zatem odbyć się jak najszybciej, z maksymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów.

Obsługa skomplikowanych aplikacji

Aplikacje potrafią być bardzo liczne, wykorzystywać różne technologie i stawiać różne wymagania. Niektóre są zwirtualizowane, inne nie. Niezbędne jest więc dobre zrozumienie tego, jakie aplikacje są obecnie używane i do czego, gdzie są przechowywane, jak są zintegrowane i czego potrzebują, by działać. Przenosząc te aplikacje do nowej infrastruktury centrum danych można osiągnąć doskonałe rezultaty, m.in. optymalne wykorzystanie zasobów.

Automatyzacja pracy

Wdrożenie nowej architektury wymaga nowych narzędzi, a także udoskonalenia procesów organizacyjnych i operacyjnych. Automatyzacja udostępniania zasobów i zarządzania nimi jest niezbędna, by móc czerpać korzyści z centrum danych po transformacji. Jeśli zostanie odpowiednio przeprowadzona, pozwoli zwolnić zasoby i wykorzystać je w innych miejscach, napędzając biznes.

Droga do prywatnej chmury

Bez względu na to, czy celem firmy jest pełne wdrożenie prywatnej chmury, czy poddanie modernizacji tylko niektórych elementów infrastruktury centrum danych, osiągnięcie sukcesu zależy od przyjętej strategii. Przemyślany, wieloetapowy proces zaczynający się od stworzenia solidnej bazy pomoże w pełni wykorzystać zalety nowoczesnego środowiska IT ukierunkowanego na usługi.
Stosowany przez Inspur proces obejmuje cztery główne, uzupełniające się etapy (patrz grafika nr 1). Ich przeprowadzenie pozwoli uzyskać w pełni zintegrowaną pulę usług IT, zapewniającą wszystkie potrzebne zasoby:

Konsolidacja

Pierwszy krok polega na zmniejszeniu śladu informatycznego w celu obniżenia ogólnych kosztów poprzez zmniejszenie wydatków kapitałowych (capex), zmniejszenie kosztów przestrzeni i narzędzi oraz zmniejszenie potrzebnych zasobów administracyjnych. Celem jest zaprojektowanie jednej platformy infrastrukturalnej dla wszystkich danych i obciążeń, co zwiększy efektywność, zminimalizuje koszty przy jednoczesnej maksymalizacji użyteczności. W niektórych przypadkach konsolidacja dotyczy tylko platform pamięci masowej, w innych zasobów obliczeniowych, a czasami konsolidacja przyjmuje postać „konwergentnej” infrastruktury wszystkich zasobów. Niezależnie od zakresu prac, w wyniku konsolidacji powstaje infrastruktura, która jest bardziej wydajna i opłacalna. Jeżeli podczas procesu konsolidacji możliwe jest wykorzystanie istniejących zasobów, bez znaczącego ich „ripowania i zastąpienia”, korzyści będą wyraźnie odczuwalne.

Wirtualizacja

Drugi krok pozwala uzyskać większą wartość i wydajność. Istnieje możliwość utworzenia pojedynczej wirtualnej puli usług IT dla wszystkich zasobów, włączając w to pliki, bloki i obiekty pamięci, serwerów oraz aplikacji, z możliwością zarządzania wszystkimi tymi zasobami. Następnie zasoby w tej puli mogą być dynamicznie zasilane na żądanie (patrz rysunek 2). Wynikająca z tego elastyczność może oznaczać bardziej zoptymalizowane wykorzystanie, ponieważ zasoby nie są już powiązane ze starszą aplikacją lub „silosem” platformy. Zatem zasoby, które pozostają niewykorzystane, można wykorzystać w innym miejscu.

Wirtualizacja może być zastosowana do pojedynczej, konwergentnej infrastruktury, w której zarówno zasoby pamięci masowej, jak i obliczeniowej współpracują ze sobą, w celu wykonania określonych zadań. Następnie należy dokonać przeglądu procesów, aby wykorzystać nowe możliwości wirtualizacji. Personel IT musi zostać przeszkolony, a interesariusze biznesowi muszą zostać poinformowani o nowych procesach.

Automatyzacja

Trzeci krok to zautomatyzowanie procesów zarządzania IT oraz procesów administracyjnych w celu zwiększenia zdolności do osiągania oczekiwanych poziomów usług przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności IT oraz pozostałych interesariuszy biznesu.
Po wdrożeniu automatyzacji uwzględniającej integrację zasobów obliczeniowych, pamięci masowej oraz złożonych kombinacji aplikacji, w efekcie uzyskuje się uproszczony proces zarządzania i obsługi zadań.

Automatyzacja umożliwia dostarczenie usług z większą szybkością i niezawodnością. Wraz ze wzrostem liczby zautomatyzowanych, usprawnionych procesów otrzymuje się wysoce wydajną organizację IT. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest skuteczne egzekwowanie przyjętych procedur i zasad, a ryzyko związane z zadaniami podatnymi na błędy ludzkie jest zmniejszone do minimum.